Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

O projektu

Z izvajanjem projekta Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov, »VARUJVODO« smo pričeli 6. 6. 2018. Poleg vodilnega partnerja Občine Krško v projektu sodelujemo Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Komunala Brežice, d. o. o., Komunala, d. o. o., Sevnica in Zavod Svibna.

Osnovni namen projekta je občanom posavskih občin zagotoviti brezplačno svetovanje, kjer prejmejo enovite in strokovne informacije glede izbire, vgradnje in vzdrževanja male komunalne čistilne naprave (MKČN) ter o pomenu čiščenja komunalne odpadne vode z namenom varovanja vodnih virov, ekosistemov, narave in okolja. Svetovalna pisarna je z delovanjem pričela februarja 2019, podpira pa jo vseh šest posavskih občin. Družba Kostak je za potrebe delovanja svetovalne pisarne ustvarila novo delovno mesto, svetovalca, ki sodeluje pri vseh aktivnostih projekta.

V sklopu projekta sta bili zgrajeni dve pilotni mali komunalni čistilni napravi, ki sta produkt lastnega znanja in novosti v Sloveniji. Napravi lahko delujeta brez električne energije in sta pretežno zgrajeni iz materialov, pridobljenih v lokalnem okolju. Po izteku življenjske dobe naprav je posamezne gradnike možno reciklirati ali ponovno uporabiti.

Pridobili smo hidrogeološki model vodonosnika Krškega polja, informativne table na vodovarstvenih območjih ter geološke stolpce, ki prikazujejo kamninsko sestavo v Posavju. Namenjeni so vsem lokalnim prebivalcem in obiskovalcem Posavja ter vsem, ki jih tematika zanima. Uporabljajo se predvsem pri predstavitvah učencem iz osnovnih in srednjih šol, s čimer se širi zavedanje o pomembnosti varovanja virov pitne vode pred onesnaženjem. Pripravili smo raznovrstne aktivnosti osveščanja, kot so objave v medijih, tiskana in avdiovizualna izobraževalna gradiva, natečaja, delavnice za najmlajše, učence osnovnih in srednjih šol, kot tudi drugo zainteresirano javnost.

Skupni namen vseh aktivnosti projekta je skozi vse generacije okrepiti osveščenost o ustreznem načinu čiščenja komunalne odpadne vode, varovanju vodnih virov in mokrišč, gospodarni rabi vode, trajnostnem razvoju in sonaravnem načinu življenja.

Nosilce kmetijskih gospodarstev in člane kmetij smo informirali o pomenu varovanja virov pitne vode pri kmetovanju ter skupaj razmišljali o možnosti ponovne uporabe očiščene komunalne odpadne vode in deževnice, predvsem za namakanje.

Izhodišča

Za Slovenijo je značilen visok delež razpršene poselitve, kjer živi več kot tretjina vsega prebivalstva. Gradnja javnih kanalizacijskih sistemov na območjih razpršene poselitve ni predvidena, kar pa ne pomeni, da odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ne potrebujejo. Izvedba odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju razpršene poselitve je prepuščena lastnikom objektov, ki morajo za izgradnjo in kasneje upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic poskrbeti sami.

Župani Posavja so podprli ustanovitev svetovalne pisarne in prepoznali neodvisno svetovanje občanom kot pravi korak v smeri iskanja najustreznejših rešitev za čiščenje odpadnih voda. V projektu se povezujejo partnerji iz javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. Celotno vsebino projekta pa so kot primer dobre prakse prepoznale tudi naravovarstvene organizacije in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane