Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

O projektu

Posavje tudi na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda na podeželju sodeluje. S skupnim projektom VARUJVODO smo uspešno kandidirali na razpisu za črpanje evropskih sredstev.

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale, po zaključku projekta pa financirale svetovalno pisarno v vsaki posavski občini do konca leta 2023.

Z ustanovitvijo svetovalne pisarne bomo lokalnim prebivalcem nudili različne informacije o izbiri ustrezne rešitve čiščenja komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev, vzdrževanju obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), z namenom varovanja virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanja drugih naravnih virov , kot so vodotoki, vodonosniki in mokrišča. Nudili bomo tudi informacije o ponovni uporabi očiščene vode v kmetijske in druge namene.

Izhodišča

Za prebivalce Posavja je zelo pomembno ohranjanje vodnih virov. Vplivna območja vodnih virov so običajno stičišča različnih interesov. Na teh območjih se izvaja kmetijska dejavnost, kjer se lahko neustrezno rokuje z različnimi fitofarmacevtskimi, gnojenje kmetijskih površin je lahko neustrezno, poteka promet, obstajajo nelegalni posegi v prostor (ki negativno vplivajo na biodiverziteto in naravne habitate) in nastajajo komunalne odpadne vode iz gospodinjstev. Neočiščene komunalne odpadne vode obremenjujejo okolje in predvsem podzemne vode, zato je čiščenje odpadnih vod ključnega pomena za varovanje vodnih virov.

Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene gradnje. Večinski delež slovenskega ozemlja predstavlja razpršeno poselitev, okoljsko občutljiva in varovana območja (kraška zemljišča, vodovarstvena območja, Natura 2000 itd.), zato je zelo pomembno, da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z individualnimi sistemi (MKČN). Skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba) so uporabniki na območju razpršene gradnje dolžni urediti čiščenje komunalne odpadne vode. V zakonodaji so določeni roki in območja, predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo, s tem pa tudi območja razpršene gradnje, kjer bo potrebna vgradnja individualnih MKČN. Za občane je ureditev čiščenja komunalnih odpadnih vod dodaten strošek. Da bi dosegli zastavljeni cilj ureditve (čiščenja) komunalnih odpadnih vod, nekatere občine že objavljajo razpise za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE.

Cilji projekta

Namen projekta je zagotoviti občanom posavskih občin svetovanje s področja ravnanja z odpadnimi vodami. Zato je bila z januarjem 2019 kot glavni cilj odprta svetovalna pisarna.

Gre za novo brezplačno storitev za uporabnike, ki vključuje svetovanje na individualnih primerih. Svetovanje se bo izvajalo v vseh posavskih občinah: Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

V sklopu projekta želimo:

 1. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev na območju razpršene poselitve oziroma na podeželskem območju o učinkovitejšem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN ter o možnosti ponovne uporabe očiščene vode v kmetijske namene.
 2. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih z namenom zaščite vodnih virov in tal.
 3. Izboljšati stanje vodnih virov (podtalnice) na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in vzpodbujati sonaravno kmetovanje.
 4. Izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih sonaravnih trajnostnih tehnologij čiščenja komunalnih odpadnih voda.
 5. Krepiti informiranost in ozaveščenost vseh lokalnih prebivalcev o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih.
 6. Krepiti informiranost in ozaveščenost o mokriščih.
 7. Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti na podeželskem območju, območju NATURA 2000 Ajdovska jama in vodovarstvenih območjih.

Navedene cilje bomo dosegli z intenzivnim povezovanjem partnerjev v projektu, lokalnih skupnosti, izvajalcev GJS na območju LAS Posavja ter občanov. Ciljne skupine bodo vključene v projekt s/z:

 • Izvedbo predstavitvenih delavnic in individualnimi svetovanji v svetovalni pisarni.
 • Vodenimi ogledi vodovarstvenih območij in dobrih praks čiščenja odpadne vode.
 • Postavitvijo informativnih tabel.
 • Izdelavo in prikazom hidrogeološkega modela vodonosnika in geološkega stolpca.
 • Izvedbo fotonatečaja na temo »Voda« in na temo »Mokrišča«.
 • Objavami v lokalnih časopisih, na lokalni TV s prispevki in objavo kratkih filmov ter na spletnih straneh partnerjev.
 • Razdelitvijo zloženk in brošur lokalnim prebivalcem.
Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane